Ysgol Iach

Croeso i dudalen Ysgol Iach Ysgol y Gwernant 2017 - 2018

Llwyddodd yr ysgol i ennill y wobr Cam 6 yn ystod tymor yr Haf 2016!! Da iawn pawb.

Mae grwp SNAG gan yr ysgol. Grwp sydd yn cyd-weithio yn agos gyda'r gegin a staff Arlwyo Sir Ddinbych yw'r grwp SNAG. Maent yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod pob mis i drafod materion bwyta'n iach yr ysgol.

Aelodau y grwp Snag yw;

Blwyddyn 6 - Arun  

Blwyddyn 5 - Marcus  

 Blwyddyn 4 -  Steffan

Blwyddyn 3 - Erin

Blwyddyn 2 - Ruby

Eleni byddwn yn cyd-weithio yn agos gyda staff y gegin, yn annog bocsys bwyd iach, cynnal diwrnod gyda'r Asiantaeth Bwyd, ac yn cynnal diwrnod iach yn ystod tymor yr Haf.

Cystadleuaeth CogUrdd 2017

Ar Ddydd Llun, Chwefror 13, cynhaliwyd cystadleuaeth CogUrdd yn yr ysgol. Braf oedd gweld 16 o blant yn cystadlu eleni.

Llongyfarchiadau mawr i:

Arun yn 1af

Catrin yn 2ail

Elin yn 3ydd

Yn ystod hanner tymor y Gwanwyn, cynhaliwyd cystadleuaeth cynllunio 'Pryd Iachus a Blasus'. Llongyfarchiadau mawr i Morgan Tingle a Jack Wigglesworth am ennill y gystadleuaeth. Bydd Joy y cogyddes yn coginio'r prydau ar Ddydd Iau, Mawrth 16eg.

Mae'r grwp Snag yn brysur yn cynllunio'r wythnos Iach/Eco, os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer gweithgareddau, cofiwch gysylltu a'r ysgol.

Y Cyngor Ysgol Croeso i Gyngor Ysgol, Ysgol y Gwernant Beth yw Cyngor Ysgol? Grŵp o ddisgyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Gall cyngor yr ysgol hefyd gymryd rhan a threfnu prosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio ac at bethau fel Cynllun Datblygu’r Ysgol, cyfarfodydd y corff llywodraethu a phenodiadau staff.

I fod yn effeithiol, rhaid i gyngor ysgol:

•Fod yn gynrychiadol ac yn gynhwysol;

•Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn;

•Adborthi i ddisgyblion am yr hyn ddigwyddodd am eu barn;

•Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl! Fydd y cyngor ysgol yn cyfarfod unwaith pob mis.

Byddem yn trafod unrhyw faterion sydd wedi codi, syniadau am sut i wella’r ysgol a threfnu unrhyw ddigwyddiadau. Ein Hysbysfwrdd Fe welir aelodau y cyngor yn y derbynfa, ac hefyd ar hysbysfwrdd arall, mae’n bosib i chi weld munudau y cyfarfodydd a fydd cyfle i chi rannu unrhyw syniad da sydd gennych. Felly cofiwch leisio eich barn! Cyngor Ysgol 2017 - 2018 Croeso yn ôl i flwyddyn newydd yr ysgol! Cafodd y Cyngor Ysgol flwyddyn prysur llynedd, a mae aelodau newydd yn barod i weithio yn galed er mwyn cynrhychioli yr ysgol. Aelodau Newydd:

Blwyddyn 6 - Rhys, Catrin a Megan

Blwyddyn 5 - Nyx a Joe 

Blwyddyn 4 - Cerian a Jaygar

Blwyddyn 3 - Osian a Tess

Blwyddyn 2 - Olivia a Molly

Yn dilyn etholiad yn ein cyfarfod cyntaf, dyma'r canlyniadau; Cadeirydd - Rhys  Is-gadeirydd - Joe Ysgrifennydd - Nyx   Is-ysgrifennydd -  Catrin   Trysorydd - Megan

Beth mae’r Cyngor Ysgol am wneud eleni?

1, Casglu arian i wahanol elusennau gan gynnwys;Bore Coffi MacMillan,  Diwrnod Plant Mewn Angen, Diwrnod Siwmpyr Nadolig, Sports Relief, Marie Curie, a Race for Life. Hefyd byddwn yn casglu dillad a bwyd yn ystod yr Wythnos Gristnogol i gyfrannu at y banc bwyd yn Llangollen.

2, Gweithio tuag at y Wobr Aur Siarter Iaith, Gwella annibynniaeth pob disgybl, Magu hyder merched mewn Mathemateg, Mynychu cwrs gwrth-fwlio.

3, Gwella'r toiledau, archebu offer newydd ar gyfer amser chwarae, parhau i wella sefyllfa'r cylchfan amser mynd adref.

Mae'r Cyngor Ysgol hefyd yn cyd-weithio yn agos gyda'r Cyngor Eco, Siarter Iaith a grwp Snag.

 

         

 

 

                        (2017-2018)

                     

  

 

 

Dyma'r disgyblion sydd wedi cael ei dewis i fod ar y Cyngor Eco eleni :

 

Blwyddyn 6 - Dylan (Cadeirydd)

                   Phoebe

Blwyddyn 5 - Ellie-May

Blwyddyn 4 - Emrys

Blwyddyn 3 - Max

Blwyddyn 2 - Dexter

Maent  yn griw brwdfrydig sydd yn cyfarfod bob mis i drafod materion Eco Ysgol y Gwernant . Rydym yn  sicrhau ein bod fel ysgol yn gwneud ein gorau i fod yn ysgol werdd ac  yn gwarchod yr amgylchfyd. Rydym fel ysgol yn falch o fod wedi ennill y wobr Platinwm Eco yn  Haf 2016.

 

 Dyma ein Eco Gôd am y flwyddyn :

 

Diffodd pob golau a chau bob tap.

Plannu blodau a bwyta’n iach.

Arbed ynni, ailgylchu bopeth.

Eco Gôd ni, eich byd gwerthfawr chi.

(Canu ar dôn Gee Ceffyl Bach )

 

 

Dyma rai o'n targedau Eco am y flwyddyn 2017-2018 :

 

¨ Mwy o weithgareddau tu allan i blant Cyfnod Allweddol 2 ( syniad y plant).

 

¨ Cynnal ‘siop gyfnewid’ o’u dewis i leihau gwastraff ( + cyfnewid llyfrau )

¨ Cynnal diwrnod di– drydan

¨ Wythnos Cerdded i’r Ysgol– dwywaith y flwyddyn 

¨ Lleihau trafnidiaeth ( cerdded i ymweliadau lleol ).

¨ Lleihau llygredd - rhieni , staff a phlant . Faint o Co2 ydym yn ei arbed?

¨ Plannu ffrwythau a llysiau i’w coginio / gwerthu.

¨ Prosiect/ Ymweliad cymunedol ar agwedd o Eco .

¨ Prynu / gwerthu offer masnach deg.

¨ Cydweithio ar brosiect gyda’r cynghorau ysgol eraill ar agwedd sy’n mynd i helpu’r ysgol neu bobl eraill.

¨ Hybu traddodiadau gwledydd eraill mewn dull hwyliog .

¨ Beth yw’n hawliau ni fel plant ?

¨ Cynnal diwrnod Dinasyddiaeth .

¨ Sbwriel—ble wnaethoch ei ddarganfod ? Tybed faint o sbwriel ydym fel ysgol yn qrbed rhag mynd i safle tirlenwi ? Ydy plant y Cyfnod Sylfaen yn gwybod beth yw safle tirlenwi a sut allwn ei leihau?

 

 

 

  •  

 

   Ailgylchu , Ailgylchu , Ailgylchu !

 

 

 

Rydym fel cyngor yn meddwl fod ailgylchu yn hynod o bwysig . Dyma rai o'r pethau yr ydym yn ei ailgylchu yn ein hysgol ni :

 

* Papur a chardfwrdd

 

* Cartons llaeth

 

* Plastig

 

* Tiniau

 

* Cetris inc

 

* Ffonau symudol

 

* Batris

 

      

 

Gwirfoddolwyr

 

 

 

 

Os oes gennych chi fel rhieni sgil , amser neu syniadau ar gyfer helpu  Ysgol y Gwernant i fod yn ysgol werdd buasem yn hynod o ddiolchgar o'ch cefnogaeth a'ch cymorth.  Diolch.Smile     

 

 

 

Y Bin compost

 

 

Fel cyngor rydym yn credu'n gryf mewn peidio a gwastraffu dim ac felly rydym yn taflu gwastraff fffrwythau a llysiau i'r bin compost . Dyma rai pethau eraill y gallech  ddod i'r ysgol i'n helpu i greu compost ( nid ydym angen gwastraff ffrwythau a llysiau) :

 

* Bocsys wyau                              * Papur newydd a chardfwrdd        *   Dail

 

* Lludw tân                                   * Gwellt                                          *Plisgyn wyau

 

* Gwallt a gwinedd                       * Ychydig bach o wair                    * Brigau bach

 

* Ychydig bach o wlân

 

 

 

 

     

 

 

 

Cynigir gwersi offerynnol i ddisgyblion yr ysgol ar y diwrnodau canlynol...

Dydd Llun - Gwersi Piano

Dydd Mawrth -  Gitar a Ffidil

Dydd Mercher  -  Drymiau

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

International School AwardAQInvestor in PeopleActive Marc CymruICTHealthy SchoolsEco Schools