Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg y Gwernant. Yn dilyn gofynion gan rieni am addysg Gymraeg i blant Llangollen a’r ardal gyfagos, agorwyd yr ysgol ym Mis Medi 2005 fel Ysgol Benodedig Gymraeg. Erbyn heddiw mae 152 o blant ar gofrestr yr Ysgol. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

Mae yna 8 o athrawon a 5 o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.

Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

Fel Ysgol Penodedig Gymraeg pwysleisir meithrin gwybodaeth a deall o ddiwylliant Cymru a meistrioli rhugledd yn yr Iaith Gymraeg. Mae dwyieithrwydd yn rhan annatod o fywyd yr ysgol.

Gobeithiwn ddarparu amgylchedd hapus lawn gofal i’ch plentyn yn ogystal a darparu ystod eang o brofiadau dysgu i bob disgybl.

Credwn hefyd mai trwy feithrin cydweithrediad agos rhwng y cartref a’r ysgol y medrir gwneud y gorau i’ch plentyn. Bydd yna gyfleon i chi rannu yn addysg eich plant a byddwn ninnau o hyd ar gael i siarad a chi am unrhyw agwedd o’u datblygiad.

Pryderwn am holl agweddau datblygiad ein disgyblion a gobeithiwn y byddwch yn cyfrannu gyda ni yn ein hymdrech i wneud y cyfnod hwn ym mywyd eich plentyn yn un llwyddiannus iawn.

Mr Gwyndaf Davies

Gweledigaeth TGCH Ysgol y Gwernant

Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn sail i fywyd modern. Ein nod felly yw hybu hyder pob plentyn mewn TGCH i’w paratoi ar gyfer y byd technegol cyfnewidiol sydd o’u blaenau. Drwy gael mynediad i adnoddau technolegol diweddaraf ac amrywiol, bydd y disgyblion yn meithrin sgiliau TGCH mewn dull gyffrous a diddorol. Rydym yn sicrhau fod staff a disgyblion Ysgol y Gwernant yn arddel agwedd bositif at TGCH ac yn magu’r sgiliau angenrheidiol yn y pwnc i hwyluso’r dysgu a’r addysgu yn drawsgwricwlaidd.

 

FaLang translation system by Faboba