Y Cyngor Ysgol Croeso i Gyngor Ysgol, Ysgol y Gwernant Beth yw Cyngor Ysgol? Grŵp o ddisgyblion yw cyngor ysgol, wedi’u hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli eu barn a chodi materion gydag uwch-reolwyr a llywodraethwyr yr ysgol. Gall cyngor yr ysgol hefyd gymryd rhan a threfnu prosiectau ar ran y disgyblion, a chyfrannu at gynllunio ac at bethau fel Cynllun Datblygu’r Ysgol, cyfarfodydd y corff llywodraethu a phenodiadau staff.

I fod yn effeithiol, rhaid i gyngor ysgol:

•Fod yn gynrychiadol ac yn gynhwysol;

•Gymryd amser i wrando ar yr holl ddisgyblion ac i gyfleu eu barn;

•Adborth i ddisgyblion am yr hyn ddigwyddodd am eu barn;

•Wneud i bethau ddigwydd – neu esbonio pam nad yw hyn yn bosibl! Fydd y cyngor ysgol yn cyfarfod unwaith pob mis.

Byddem yn trafod unrhyw faterion sydd wedi codi, syniadau am sut i wella’r ysgol a threfnu unrhyw ddigwyddiadau. Ein Hysbysfwrdd Fe welir aelodau y cyngor yn y derbynfa, ac hefyd ar hysbysfwrdd arall, mae’n bosib i chi weld munudau y cyfarfodydd a fydd cyfle i chi rannu unrhyw syniad da sydd gennych. Felly cofiwch leisio eich barn! Cyngor Ysgol 2019 - 2020 Croeso yn ôl i flwyddyn newydd yr ysgol! Cafodd y Cyngor Ysgol flwyddyn prysur llynedd, a mae aelodau newydd yn barod i weithio yn galed er mwyn cynrhychioli yr ysgol. Aelodau Newydd:

Blwyddyn 6 - Sam a Lottie

Blwyddyn 5 - Poppy a Ben

Blwyddyn 4 - Willow a Molly

Blwyddyn 3 - Freya ac Ieuan

Blwyddyn 2 - Tomi ac Eva

Yn dilyn etholiad yn ein cyfarfod cyntaf, dyma'r canlyniadau; Cadeirydd - Sam   Is-gadeirydd - Ben Ysrifennydd - Lottie  Is-ysgrifennydd -  Willow   Trysorydd - Poppy

Beth mae’r Cyngor Ysgol am wneud eleni?

1, Casglu arian i wahanol elusennau gan gynnwys; Dog's Trust, Apel Tsunami Indonesia, Pabi Coch,  Diwrnod Plant Mewn Angen, Diwrnod Siwmpyr Nadolig, Trwyn Coch, Marie Curie, a Race for Life. Hefyd byddwn yn casglu dillad a bwyd yn ystod yr Wythnos Gristnogol i gyfrannu at y banc bwyd yn Llangollen.

2, Parhau i hyrwyddo'r Siarter Iaith - cyd-weithio gyda Cyngor y dref i greu posteri dwyiethog ar gyfer y ffair Nadolig, Cynnal wythnos gwrth-fwlio, Llysgenhadon gwych i fynychu hyfforddiant ac i gynnal diwrnod Hawliau Plant. Cefnogi'r ysgol gyda gweithredu'r Cwricwlwm Newydd..

3, Gwella'r buarth, ail drefnu'r ardaloedd, Codi ymwybyddiaeth o'r Bydi's Buarth, a chyd-weithio gyda'r Cyngor Eco ar briosect yn seiliedig ar gwastraff a thraffig.

Mae'r Cyngor Ysgol hefyd yn cyd-weithio yn agos gyda'r Cyngor Eco, Siarter Iaith a grwp Snag.

FaLang translation system by Faboba